Register free! 
VAT - Bihar
 
What's New!

 
[ Statute | Rule | Ordinance | Notification | Judgement ]
Statute
  Bihar Settlement of Taxation Disputes Act, 2015
  Bihar Value Added Tax Act 2005
Rule
  Bihar Value Added Tax Rules 2005
Ordinance
  Bihar Value Added Tax Ordinance 2005
Notification
  [ 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 ]
Judgement
  [ 2018 | 2017 | 2016 | 2012 | 2011 | 2009 | 2008 | 2007 | 2004 ]